Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls torsdagen den 14 juni.

Stämman beslutade:

  • Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet;
  • Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler och Lars Ransgart (samtliga omval) samt Peter Kristoffersson (nyval).
  • Att till styrelsens ordförande utse Lars Ransgart.

 

Som svar på frågor från närvarande aktieägare om formuleringarna i den revisionsberättelse som finns intagen i årsredovisningen, lämnade bolagets revisor Johan Kaijser följande förtydligande:

  • I revisionsberättelsen har revisorn avstyrkt att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen.
  • Huvudorsaken till att revisorn valt att uttala sig i ovanstående fråga står att finna i styrelsens antagande om fortsatt drift. Revisorn har gjort bedömningen att bolaget per den 31 december 2017 inte hade en finansiell ställning som säkerställde en fortsatt drift under en kommande tolvmånadersperiod.

.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Årsstämmokommuniké

Kommenteringen är avslutad