BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018

Omsättning för koncernen uppgick under verksamhetsåret 2018 till 36.389 Tkr med ett resultat på  -8.611 Tkr. Resultatet påverkas positivt med ca 4.500 Tkr som resultat av ackordsvinster i samband med avslutade företagsrekonstruktioner. .. vg dubbelklicka på länken för att läsa hela bokslutskommunikén Bokslutskommuniké...

Läs mer

Utfall av Metallvärdens företrädesemission

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av bolagsstämman den 5 december 2018. Företrädesemissionen har tecknats till 53,64 % av befintliga aktieägare, varav cirka 42 % tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 12 % tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande drygt 46 % av emissionen har sålunda tecknats av garanter....

Läs mer

Metallvärden genomför väsentlig tradingaffär med ädelmetaller

Metallvärden i Sverige AB (publ.) meddelar i dag att bolaget har tecknat avtal om den största enskilda tradingaffären i bolagets historia. Affären innebär köp av ädelmetaller och försäljning till en köpare för ytterligare förädling. Affären är ett led i bolagets strategi att bygga upp en utökad tradingverksamhet. Metallvärden i Sverige AB har tidigare kommunicerat att bolaget...

Läs mer

Metallvärden informerar om pågående förhandlingar

I samband med pressmeddelande den 28 januari om förlängning av teckningstiden i den pågående företrädesemissionen i Metallvärden omnämndes pågående förhandlingar om en väsentlig tradingaffär. Kontaktsskrivningen för nämnda affär har dragit ut på tiden och kontrakt kommer inte att kunna tecknas innan pågående företrädesemission stängs fredagen den 8 februari. Styrelsen gör...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)  (nedan ”Metallvärden”) avhölls torsdagen den 31 januari 2019. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag:  Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företräde för...

Läs mer

Metallvärden förlänger teckningstiden ytterligare för pågående företrädesemission

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 28 januari 2019  METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) Metallvärden förlänger teckningstiden ytterligare för pågående företrädesemission Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen med ytterligare några dagar till fredagen den 8 februari 2019. Beslutet innebär att...

Läs mer