Beslutskommuniké från årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Vid årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) beslutades följande: Att fastställa framlagd årsredovisning för verksamhetsåter 2018 samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Att som styrelseledamöter utse, Lars Ransgart, Peter Zeidler och Björn Grufman och att som styrelsens ordförande utse Lars Ransgart. Att fastställa ny bolagsordning i vilken...

Läs mer

Metallvärden tecknar avsiktsförklaring om förvärv av OT Oil AB

Metallvärden har den 14 juni tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i handels-företaget OT Oil AB. OT Oil AB innehar två större kommissionsuppdrag för förmedling av betydande volymer diesel. Uppdragen kommer att löpa under de närmaste 10 månaderna och beräknas ge kommissionsintäkter som väl överstiger Metallvärdens likviditetsbehov. Betalning av aktierna...

Läs mer

Påpekande om Revisionsrapporten avvikelse från standardlydelsen.

Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 och påpekar att revisionsrapporten avviker från standardlydelsen, Vad avser: - Dels att årsredovisningen inte är upprättad i enlighet med redovisningslagen och att den inte ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 2018-12-31. - Att nedskrivning i enlighet med ackordsförslaget är...

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2018

Metallvärden i Sverige AB (publ.) Publicerar årsredovisning 2018 Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 samt underlag för beslutspunkterna 10,11,13 och 14 på kommande årsstämma den 14 juni.   Vg se bifogade länk för hela årsredovisningen Årsredovining...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Denna kallelse publiceras i Post och Inrikes Tidningar 20190517. Samma dag publiceras i SvD att kallelse har skett.   Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2019  klockan 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,...

Läs mer

Skatteverket återkallar Metallvärdens F-skattebevis

Skattverket har på grund av Metallvärdens eftersläpande betalningar av skatt beslutat att återkalla moderbolagets F-skattebevis. Återkallandet av skattebeviset innebär i praktiken ingen förändring eller påverkan av verksamheten eftersom moderbolaget inte fakturerar några tjänster externt. Metallvärden arbetar intensivt på att utvärdera flera möjliga alternativ för att lösa...

Läs mer