Anmälningssedel utann företräde

Klicka på länken för att komma till anmälningssedeln Anmälningssedel_Metallvärden_UF

Läs mer

Memorandum inför nyemission december 2018

  För att läsa memorandsum klicka på filen nedan. Memorandum inför företrädesemission dec. 2018

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)   (nedan ”Bolaget”) avhölls onsdagen den 5 december 2018. För att se hela kommunikén vg dubbelklicka på nedanstående länk. Kommuniké från extra bolagsstäm...

Läs mer

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 december 2018   Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna   Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt följande:   •      Bolagets aktiekapital ökas med högst 10.100.809 kr till högst 20.201.618,40 kr genom emission av högst...

Läs mer

Inför extra bolagsstämma 2018-12-05

Styrelsens redogörelse och Fullmaktsformulär Styrelsen och revisorns redogörelse Fullmaktsformulär

Läs mer

Kvartalsredogörelse Januari- September

Se bifogade fil Kvartalsredog. Q3 2018

Läs mer