METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)

PRESSMEDDELANDE

  • • Wellmont Capital Group N. V. tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK
  • Skatteskulder reglerade konkursansökningar tillbakadragna
  • • Tidigare aviserad företrädesemission senareläggs

Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK

I samband med att Wellmont träder in som samarbetspartner och ny huvudägare i Metallvärden har Wellmont tecknat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr med löptiden 1 år och lösenpriset 0,10 kr per aktie, d. v. s. motsvarande 45 000 000 aktier. Lånet löper med en ränta på 5 % p.a. som kommer att regleras i samband med konvertering. Lånet kan inte förtidslösas av Metallvärden.

Skatteskulder reglerade och konkursansökningar tillbakadragna

Med del av ovan nämnda kapitaltillskott har Metallvärden reglerat förfallna skatteskulder i såväl moderbolaget som i dotterbolaget Sala Bly AB.

Skatteverket har i och med detta dragit tillbaka de ansökningar om konkurs som myndigheten inlämnat till Tingsrätten i Stockholm.

I takt med att ytterligare kapital tillförs från Wellmont som betalning för nämnda skuldebrev har ytterligare skuldsanering genomförts.

Tidigare aviserad företrädesemission senareläggs

Metallvärden kommer i samråd med bolagets nya huvudägare att genomföra den tidigare aviserade företrädesemissionen. Emissionen kommer dock på grund av det nya samarbetet att senareläggas preliminärt kommer kallelse till extra bolagsstämma att kunna publiceras i slutet av oktober och bolagsstämman avhållas i början av december.

Wellmont kommer att vid den planerade bolagsstämman äga rätt att nominera två ordinarie ledamöter i Metallvärdens styrelse. Fram till formellt inval kommer Wellmont att adjungera två representanter till styrelsen.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

För att se pdf fil klicka på länken nedan

Wellmont tecknar konvertibel

Kommenteringen är avslutad