MV/X  – handelsplattform för råvaror 

Wellmont Capital Group träder in som samarbetspartner och huvudägare

Metallvärden meddelande nyligen att ett samarbetsavtal tecknats med det danska bolaget ZeeBee Ventures Aps. Kort efter att samarbetet inletts tvingades Metallvärdens ledning konstatera att ZeeBee ej skulle ha finansiella möjligheter att slutföra sina åtaganden. Samarbetsavtalet med ZeeBee har av denna anledning avbrutits.

Metallvärden har nu istället tecknat ett samarbetsavtal med Wellmont Capital Group N.V. (www.wellmontcapital.com), ett publikt holländskt bolag med verksamhet inom bl.a. corporate finance.

Wellmont har förvärvat bolaget MV/X Limited från ZeeBee och Metallvärden förvärvar nu samtliga aktier i detta bolag på samma villkor som de som publicerats tidigare. MV/X Limited är ägare till handelsplattformen MV/X.

Som ersättning för förvärvet erhåller Wellmont 12 857 144 SEK genom nyemitterade aktier i Metallvärden motsvarande 75 000 000 aktier så snart det kan ske efter tillträde samt ytterligare 53 571 430 aktier den 15 december under förutsättning att verksamhetsområdet MV/X har genererat minst 20 MSEK i omsättning fram till den tidpunkten.

Av de 75 000 000 aktier som nämns i föregående stycke kommer 64 285 717 aktier att emitteras så snart som möjligt, resterande 10 714 28 aktier emitteras efter det att en extra bolagsstämma beslutat om utökat bemyndigande för styrelsen.

Dessutom erhåller Wellmont en tilläggsköpeskilling på ytterligare 26 785 717 aktier efter garantitidens utgång i mitten av december under förutsättning att systemets definierade funktionalitet då har uppfyllts.

Genom de åtaganden som finns i avtalet kommer säljarna på sikt att bli betydande ägare i Metall-värden.

Metallvärden har i dagsläget 155 189 727 utestående aktier. Genom ovanstående avtal om förvärv av bolaget MV/X Limited kommer Wellmont att vid uppfyllandet av angivna villkor erhålla totalt 64 285 717 nyemitterade aktier. Totalt kommer då Metallvärden att ha 219 475 444 utestående aktier. Wellmonts ägarandel i Metallvärden kommer då att uppgå till 29,3 %.

MV/X – handelsplats för råvaror

Arbetet med utveckling av plattformen MV/X fortskrider enligt plan. Plattformen kommer möjliggöra för Metallvärden att erbjuda allmänheten möjlighet att handla i positioner bestående av råvaror från dess återvinningsverksamhet. Dess positioner bryts ned i mindre andelar som lagras i form av så kallas ”tokens” som följer standarden ERC 20, detta är en väletablerad teknik som i nuläget anses vara marknadsledande för tokens och som baseras på Ethereumprotokollet, och på så vis kan handlas med hjälp av kryptovalutor på handelsplatsen MV/X.

Varje token representerar en andel i varje materialleverans och på så vis erhåller ägaren av en specifik token utdelning efter avslutad återvinning. Detta ger bolaget en smidig och internationellt skalbar lösning för att finansiera tillväxt i verksamheten utan ytterligare utspädning av befintliga aktieägare.

Avsikten är att initialt erbjuda andelar i bolagets svenska projekt för att på sikt erbjuda denna lösning till tredje part och på så vis bilda ytterligare ett fristående verksamhetsområde inom Metallvärden.

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Vg dubbelklicka på länken för att se pdf filen

Wellmont ny huvudägare

 

Kommenteringen är avslutad