Värdegrund och uppförandekod

Metallvärden i Sverige AB är medlem i Föreningen Återvinningsindustrins Branschförening, en sammanslutning med syfte att företräda och tillvarata branschens gemensamma intressen med undantag av arbetsmarknadspolitik och lönebildningsfrågor. Föreningens främsta uppgift är att arbeta för sunda konkurrensutsatta marknader och att avfall blir en industriell råvara. Föreningen är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Återvinningsindustrin bidrar på flera sätt till en högre samhällsnytta:
• Minskat uttag av ny råvara från naturen.
• Framställningen av återvunnen råvara medför lägre energiåtgång och mindre utsläpp av växthusgaser än framställning av motsvarande mängd jungfrulig råvara.
• Avgiftning av materialströmmar samt säkert omhändertagande av farliga ämnen.
• Mindre avfallsmängder går till deponi

Föreningen arbetar för att höja återvinningsbranschens kompetens-, miljö- och etiknivå. Det innebär information och utbildningsaktiviteter riktat mot medlemmarna samt att föreningen tar fram riktlinjer med målsättningen att branschen ska uppfattas som trovärdig, få ett gott rykte och därigenom konkurrensfördelar.

Föreningen har en värdegrund och uppförandekod vilka ska följas av samtliga medlemmar. Läs mer på www.recycling.se