Kvalité och miljö

Metallvärden i Sverige arbetar aktivt med såväl kvalitets- som miljöfrågor. Företaget har ett dokumenterat system för miljöledning och kvalitetssäkring. Sedan oktober 2003 är vi certifierade enligt ISO 9001:2000 respektive ISO 14001:1996.

Återvinning och miljö är tätt förknippat, varför miljöarbetet är en naturlig del av företagets verksamhet. Genom en kontinuerlig dialog med såväl kunder som leverantörer strävar vi ständigt efter att få avsättning för nya material och därmed minska mängden avfall till deponi. Vi arbetar även med att minimera energiuttaget vid transporter av skrot.

Genom en kontinuerlig kontakt håller vi oss uppdaterade avseende våra kunder och leverantörers önskemål och behov. Vårt mål är att alltid leverera rätt fraktion i rätt volym vid rätt tidpunkt till avtalat pris. Vi har en väl fungerande avvikelsehantering, som hjälper oss att ständigt förbättra kvaliteten på våra leveranser.

KVALITETSPOLICY
Metallvärden i Sverige förmedlar råvaror, främst sekundära, till stålverk, smältverk och gjuterier, samt ger råd om hantering av skrot till såväl leverantörer som kunder.

Metallvärden i Sverige erbjuder helhets- eller dellösningar för att ta hand om skrot från näringsliv och offentlig sektor, så att skrotet kan återgå till kretsloppet. Härvid följer vi naturligtvis gällande lagar, föreskrifter och myndighetskrav.

Vår strävan är att optimera administrationen av råvaruflöden, främst sekundära, från kompetenta leverantörer till den metallurgiska industrin. Våra tjänster skall utföras i enlighet med en nollfelspolicy. I strävan att uppnå denna policy verkar vi för en ständig förbättring genom fortlöpande utbildning och motivering av personalen.

Vi skall bli det självklara valet för ett korrekt omhändertagande av skrot.

MILJÖPOLICY
Metallvärden i Sverige förmedlar råvaror, främst sekundära, till stålverk, smältverk och gjuterier, samt ger råd om hantering av skrot till såväl leverantörer som kunder.

Metallvärden i Sverige erbjuder helhets- eller dellösningar för att ta hand om skrot från näringsliv och offentlig sektor, så att skrotet kan återgå till kretsloppet och därigenom minska behovet av primära råvaror utan negativ påverkan på miljön. Härvid följer vi naturligtvis gällande lagar, föreskrifter och myndighetskrav.

Tekniska samt logistiska lösningar i avsikt att minska energibehovet för utfört arbete prioriteras.

En ständig förbättringsprocess av vår produktion av tjänster genom identifiering av miljöaspekter samt fastställande av handlingsplaner och löpande miljömål prioriteras.