Metallvärden i Sverige AB (PUBL.)

Org.nr 556710 – 2784

BOLAGSORDNING

Antagen på årsstämman 2014-03-10


§ 1 Bolagets firma är Metallvärden i Sverige  AB (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Bolaget skall bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 15.200.000 kronor, högst 60.800.000 kronor.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 380.000.000 st och högst 1.520.000.000 st.

§ 6 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1497) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.