Företrädesemission med överteckningsemission

Som tidigare meddelats blev den nyligen genomförda företrädesemissionen övertecknad. 11.878.387 aktier tecknades med förträdesrätt vilket innebär en teckningsgard av 86 %. Därutöver tecknades 1.928.432 aktier med subsidiär teckningsrätt. Tilldelningsprocenten på subsidiär teckning blev därför 95,75% av tecknat belopp. Totalt erhölls teckningsanmälningar om motsvarande drygt 147 % av emissionsbeloppet.

Styrelsens bedömning

Med anledning av det goda utfallet i de genomförda emissionerna, gör nu styrelsen bedömningen att Metallvärdens rörelsekapital gott och väl täcker bolagets planerade drift under den kommande 12-månadersperioden.

Klicka på länken för pdf-fil

Summering av företrädesemissionen 18 mars 2016

Kommenteringen är avslutad