Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 december 2018

 

Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt följande:

 

•      Bolagets aktiekapital ökas med högst 10.100.809 kr till högst 20.201.618,40 kr genom emission av högst 101.008.092 st. nya aktier. Antalet aktier kommer, vid full teckning, att uppgå till       202.016.184 st.

•      Ökning av aktiekapitalet skall ske genom nyemission med företrädesrätt.

•      Varje innehavd aktie ger rätt att på avstämningsdagen erhålla en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie krävs en (1) teckningsrätt.

•      Avstämningsdag skall vara den 13 december 2018.

•      Aktie betalas med ett belopp om 0,10 kr styck, varav 0,10 kr utgör aktiekapital.

•      Betalning skall ske genom kontant betalning i samband med teckning, eller genom kvittning.

•      För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal tecknings-rätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat.

•      Någon handel med teckningsrätter kommer inte att organiseras.

•      Teckning och betalning för aktierna skall ske under perioden den 17 december 2018 – 8 januari 2019. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning skall ske på separat teckningslista eller blankett.

•      De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som inträffar närmast efter att de registrerats.

•        Styrelsen skall äga rätt att vidta smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

  

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att ge ut konvertibla skuldebrev

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Airsource Group Ltd, Larnaca, Cypern (nedan ”Airsource”) (eller till den som Airsource sätter i sitt ställe) kunna utfärda ett eller flera konvertibla skuldebrev på maximalt 14,0 mkr, under tiden intill nästa årsstämma.

Betalning ska ske kontant.

Skuldebrevets ränta, löptid och tidpunkt för konvertering

Skuldebrevet skall löpa utan ränta under hela löptiden. Skuldebrevet skall ha en löptid fram till den 31 december 2020. Efter denna tidpunkt förfaller rätten till konvertering.

Skuldebrevet kan konverteras till aktier i Metallvärden under hela löptiden. Begäran om konvertering skall omfatta hela skuldebrevet.

Konverteringskursen skall vara 0,10 kr per aktie.

Ingen omräkning av konverteringskurs vid eventuella kommande emissioner

Konverteringskursen skall ej bli föremål för omräkning i det fall Metallvärden beslutar om utgivande av ytterligare aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

Omräkning av konverteringskursen skall dock ske i vissa andra fall såsom sammanslagning eller delning av aktier.

Bakgrund till styrelsens förslag

Styrelsen i Metallvärden önskar få in en stark partner med goda kontakter för att vidareutveckla handelsverksamheten. Airsource Group Ltd har denna typ av kontakter och har ett stort intresse av att aktivt tillföra Metallvärden dessa kontakter och på sikt bli en betydande delägare i bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

  

Stockholm i november 2018

Styrelsen

Kommenteringen är avslutad