Genomförd nyemission

 

En extra bolagsstämma den 11 april 2017 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. Teckning genomfördes under tiden 20 april – 4 maj.

I emissionen tecknades 75 000 000 av högst 78 024 276 erbjudna aktier, vilket motsvarar 96,12 procents teckningsresultat, varav 52,6 procent tecknades av befintliga och tillkommande aktieägare. Resterande belopp tillföll det konsortium som garanterande emissionen.

Genom emissionen ökades bolagets aktiekapital med 7 500 000 kr och uppgår efter emissionen till 10 100 809,20 Totalt antal utestående aktier i bolaget efter emissionen uppgår till 101 008 092 aktier.

Registrering hos Bolagsverket av samtliga aktier emitterade enligt ovan pågår.

Styrelsens bedömning 

Genom emissionen tillförs Metallvärden ca 10,0 Mkr i ny likviditet, efter kvittningar och emissionskostnader. Med anledning av utfallet i emissionen, gör nu styrelsen bedömningen att Metallvärdens rörelsekapital gott och väl täcker bolagets planerade drift under den kommande tolvmånadersperioden.

 

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60 

bjorn.grufman@metallvarden.se

För att se informationen i pdf dubbelklicka på nedanstående länk.

Genomförd nyemission

Kommenteringen är avslutad