Kilsta Metallvärden slutför nyemission och tillförs

22 MSEK före emissionskostnader 

Kilsta Metallvärden AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som beslutades om av extra bolagsstämma den 4 augusti 2011. Nyemissionen tillför bolaget cirka 22,0 MSEK före emissionskostnader. 

Totalt tecknades 31 procent av aktierna med stöd av teckningsrätter. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skedde med 1 procent av aktierna. Resterande aktier, motsvarande cirka 68 procent av emissionen, tecknades av garantikonsortiet. 

”Genom företrädesemissionen har vi erhållit finansiella resurser för att kunna utveckla verksamheten som planerat”, säger VD Björn Grufman. 

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 9 579 476 aktier. Efter företrädes-emissionen uppgår aktiekapitalet till 31 931 590,80 SEK fördelat på 15 965 793 aktier. 

När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NGM Nordic MTF omkring det datum då de nya aktierna registreras på respektive tecknares VP-konto. 

Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Kilsta Metallvärden i samband med företrädesemissionen. www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta: 

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad