PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 7 juli 2011 

Kilsta Metallvärden AB (publ.) förvärvar Z-skrot AB

Kilsta Metallvärden AB (publ.) har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier i Z-skrot AB.

Z-skrot AB är ett snart 30 år gammalt återvinningsföretag i Bispgården ca 9 mil nordväst om Sundsvall. Familjeföretaget som idag ägs i andra generationen är väl etablerat i regionen och har ett mycket gott anseende – de flesta lokala industriföretagen har Z-skrot som sin samarbetspartner.

Företaget har en lång tradition som serviceföretag och har utvecklat en specialitet i att kunna erbjuda specialisttjänster i samband med utrivning och hantering av tung utrustning vid renovering av vattenkraftstationer.  Ett stort antal vattenkraftsanläggningar finns i regionen och en kontinuerlig uppgradering till effektivare anläggningar pågår, vilket utgör en betydande potential för Z-skrot under de kommande åren.

Z-skrot har under de tre senaste åren haft en omsättning på i genomsnitt cirka 19 mkr med ett resultat före skatt på cirka 2 mkr. I förvärvet ingår även Z-skrots dotterbolag Falu Bildemontering & Skrothandel AB – ett bolag som Z-skrot förvärvade år 2009. Bolagets affärsidé är att erbjuda begagnade reservdelar till bilreparatörer.

Säljare och huvudägare är dels familjen Forsberg (60 % av aktierna), dels Mittretur AB som ägs av Kilsta Metallvärdens VD Björn Grufman.

Nuvarande VD i Z-skrot, Margareta Forsberg kvarstår som ansvarig för den fortsatta verksamheten.

”Förvärvet av Z-skrot är ett logiskt steg i att vidga koncernens verksamhet” säger Björn Grufman, koncernchef för Kilsta Metallvärden. ”Z-skrot är ett familjeföretag som under många år och med god lönsamhet byggt upp en stark position på den lokala marknaden i Sundsvallsregionen. Förvärvet medför betydande synergieffekter med nuvarande verksamhet.”

Kilsta Metallvärden kommer att finansiera förvärvet av Z-skrot dels med kontant ersättning, dels med nyemitterade aktier. Kilsta Metallvärden kommer att kalla till en extra bolagsstämma i början av augusti då förslag om en garanterad företrädesemission samt en riktad emission till säljaren av Z-skrot kommer att framläggas för beslut. Förvärvet är villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 070 – 636 76 15

bjorn.grufman@metallvarden.se 

Kilsta Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara. I intressebolaget Eurovironment bedrivs återvinning av elektronikprodukter.

Kilsta Metallvärdens strategi innebär en integrering såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Integrering bakåt kommer att medföra expansion och förvärv i insamlingsledet bland annat för att säkerställa råvarutillgången för den egna förädlingsverksamheten. Integration framåt kommer att innebära ytterligare verksamheter som komplement till befintlig smältverksamhet.

Kommenteringen är avslutad