PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 5 augusti 2011

Beslutskommuniké från extra bolagsstämma i Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Vid extra bolagsstämma i Kilsta Metallvärden AB (publ.) beslutades följande:

  • Att emittera 526.316 nya aktier till en teckningskurs av 3,80 kr per aktie. Samtliga aktier tecknas Zäta F AB. Betalning erläggs genom apport av 200 aktier i Z-Skrot AB, 556649-7847. Kilsta Metallvärden förvärvar även samtliga övriga aktier i Z-skrot AB, dels genom förvärv av 400 aktier från Zäta F AB för en kontantlikvid på 4,0 mkr, dels genom förvärv av 400 aktier från Mittretur AB för en kontantlikvid på 4,0 mkr.

Mittretur AB ägs av Björn Grufman, VD i Kilsta Metallvärden. Mittretur har genom teckningsförbindelse utfäst sig att för erhållen köpeskilling teckna aktier i den företrädesemission som också beslutades av stämman – se nedan.

En värdering av Z-Skrot har genomförts av ett oberoende värderingsföretag. Denna värdering indikerar ett bolagsvärde som väsentligt överstiger förvärvsvärderingen.

  • Att genomföra en företrädesemission i vilken nuvarande aktieägare äger rätt att för två befintliga aktier teckna tre nya aktier till en emissionskurs av 2,30 kr per aktie. Avstämningsdag för företrädesemissionen kommer att vara den 22 augusti och teckningstiden från och med den 25 augusti till och med den 13 september.

 

  • Att bemyndiga styrelsen att intill tidpunkten för nästa årsstämma besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Bemyndigandet omfattar maximalt 4.000.000 nya aktier.

 

Björn Grufman, VD kommenterar:

Förvärvet av Z-Skrot innebär för Kilsta Metallvärden en integrering bakåt i värdekedjan och säkerställer bland annat delar av det råvaruflöde av aluminiumskrot som erfordras för produktion i bolagets återvinningsanläggning i Lesjöfors.

Företrädesemissionen och bemyndigandet skapar dels erforderligt rörelsekapital för organisk tillväxt , dels resurser för ytterligare förvärv.  

Styrelsen 

För mer information kontakta:

Lars Ransgart, styr. ordf.

Tel: 070 – 729 43 39

lars.ransgart@ransgart.se

Kommenteringen är avslutad