PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 3 maj 2012 

KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.)

Kommuniké från årsstämman 2012

Årsstämma i Kilsta Metallvärden AB (publ.) avhölls fredagen den 27 april.

Stämman beslutade:

  • Att godkänna framlagd årsredovisning samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler, Claes Österlin och Lars Ransgart – samtliga omval. Wilhelm Rosenlund hade avsagt sig omval på grund av andra engagemang.
  • Att till styrelsens ordförande utse Lars Ransgart;
  • Att bolagets firma skall ändras till Metallvärden i Sverige AB (publ.) 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se 

Kilsta Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara. I intressebolaget Eurovironment bedrivs återvinning av elektronikprodukter.

Kommenteringen är avslutad