PRESSMEDDELANDE

2011-08-16

Viktiga datum i Kilsta Metallvärdens kommande företrädesemission

Extra bolagsstämma i Kilsta Metallvärden den 4 augusti 2011 beslutade att genomföra en garanterad företrädesemission om 22,0 MSEK. Teckningsperioden löper mellan den 25 augusti 2011 till den 13 september 2011. Avstämningsdag är den 22 augusti och sista handelsdag inklusive rätter är den 17 augusti. 

Prospektet kommer att offentliggöras innan teckningsperiodens början och kommer att finnas tillgängligt på Kilsta Metallvärdens hemsida www.kilstametall.se. Det tryckta prospektet kommer att kunna erhållas kostnadsfritt från Kilsta Metallvärden, e-post info@metallvarden.se, telefon 08‑440 84 60.  

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. 

Villkor i sammandrag

Emissionsbelopp: 22,0 MSEK

Teckningskurs: 2,30 SEK per aktie

Villkor: Två (2) befintliga aktier ger rätten att teckna tre (3) nya aktier i Kilsta Metallvärden

Antal emitterade aktier: 9 579 476

Sista dag med handelsdag inklusive rätter: 17 augusti 2011

Avstämningsdag: 22 augusti 2011

Teckningstid: 25 augusti-13 september 2011

Handel med teckningsrätter: 25 augusti-8 september 2011 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Grufman, VD, tel: 0706 36 76 15, e-post: bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad