Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 och påpekar att

revisionsrapporten avviker från standardlydelsen, Vad avser:

- Dels att årsredovisningen inte är upprättad i enlighet med redovisningslagen och att

den inte ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella

ställning per 2018-12-31.

- Att nedskrivning i enlighet med ackordsförslaget är gjorda utan att samtliga

ackordslikvider är betalda.

- Att bolaget ej fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4§ aktiebolagslagen genom att

ej i tid betala skatt och avgifter.

- Avstyrker att bolagsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i

förvaltningsberättelse.

Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Avvikelser i Revisionsrapporten samt Årsredovisningen

Kommenteringen är avslutad