Tingsrätten i Stockholm beslutade den 3 december att avvisa Metallvärdens yrkande om fortsatt ackordsförhandling och att pågående företagsrekonstruktion därmed skall upphöra per dagen för beslutet, dvs den 3 december. Beslutet kan emellertid överklagas till och med den 27 december.

Metallvärden har den 11 december hos Svea hovrätt överklagat beslutet med följande yrkanden:

  • Att hovrätten skall meddela prövningstillstånd;
  • Att hovrätten beslutar att företagsrekonstruktionen skall fortgå till dess att ackordsförslag har fastslagits;
  • Att hovrätten beslutar om uppskov av ackordsförhandlingen alternativt att ackordsfrågan åter prövas vid en förhandling.

Metallvärden har även hos hovrätten ansökt om inhibition av tingsrättens beslut intill dess att hovrätten har fattat beslut i ärendet.

Bakgrund till Metallvärdens yrkanden

Vid tingsrättens förhandling den 19 november visade det sig att en av huvudborgenärernas juridiska ombud på grund av missförstånd inte fanns närvarande vid förhandlingen. Borgenären i fråga hade i underhandskontakter meddelat att han ställde sig positiv till framlagt ackordsförslag och att han avsåg att närvara. Eftersom borgenärens röstandel uppgick till hela 47 % av det totala röstande kapitalet kunde inte föreslaget ackord fastställas.

Metallvärden framför i sitt överklagande att tingsrätten vid sitt beslut borde ha tagit hänsyn till nämnda omständigheter och beslutat om uppskov med fortsatt sammanträde inom viss fastlagd tid.

Företagsrekonstruktionerna i dotterbolagen

Företagsrekonstruktionerna i dotterbolagen har upphört i enlighet med pressmeddelande daterat 21 november 2018. Pressmeddelandet återfinns på www.metallvarden.se  

 Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad