Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 samt övriga handlingar och förslag inför Metallvärdens kommande årsstämma den 28 maj finns sedan några dagar publicerade på bolagets hemsida www.metallvarden.se 

För tydlighets skull noteras att revisionsberättelsen i årsredovisningen avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig om dels vad avser om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per 31 december 2014, dels vad avser tillstyrkande eller avstyrkande av att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna. 

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

VD Björn Grufman kommenterar:

Styrelsen och ledningen för Metallvärden har all anledning att se tillbaka på 2014 med stor tacksamhet till våra medarbetare och till våra leverantörer. Medarbetarna har ställt upp och jobbat hårt trots all motvind och våra leverantörer har accepterat ett stort ackord av sina fordringar, vilket medfört att vår balansräkning har stärkts väsentligt efter räkenskapsårets utgång.

Med denna utgångspunkt kan vi se positivt på våra framtida möjligheter även om allt inte är helt på plats. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder bra produkter till rätt priser och vi kommer att med vår nya balansräkning kunna föra samtal med potentiella samarbetspartners ur en stark position.  

Styrelsen 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad