Kommuniké från extra stämma i Kilsta Metall

Kommuniké från extra stämma i Kilsta Metall

Tisdagen den 17 augusti hölls i Karlskoga en extra stämma i Kilsta Metall AB. I huvudsak behandlade stämman ett ärende; styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag innebärande:

För 1 gammal aktie erhålls 0,9 teckningsrätter och en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 5 öre. Genom emissionen kan aktiekapitalet öka med högst 3 330 002 kr. Vid fulltecknad emission ökar det totala antalet aktier till 586 021 635 aktier. Avstämningsdag för rätt att teckna aktier i nyemissionen är 2 september 2010.

Syftet med nyemissionen är att anskaffa kapital i samband med förvärvet av Metallvärden AB.
En presentation av Metallvärden och det nya Kilsta Metall finns på bolagets hemsida, www.kilstametall.se.

Kommenteringen är avslutad