Stockholm den 30 juli 2013

Vid extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 29 juli 2013 fattades huvudsakligen följande beslut:

- I enlighet med styrelsens primära förslag fattade stämman beslut om att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

- I enlighet med styrelsens förslag fattade stämman beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust med 31 292 959 kronor och 14 öre. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital uppgå till 638 631 kronor och 72 öre fördelat på 15 965 793 aktier, vilket medför ett nytt kvotvärde om 4 öre per aktie. Som en förutsättning för minskningen ändrades även gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen paragraf 4 till lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

Efter registrering av beslutet om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust hos Bolagsverket kommer det egna kapitalet vara återställt och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att inom åtta (8) månader från den första kontrollstämman kalla till en ny bolagsstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 13.30 tisdag den 30 juli 2013.

För ytterligare information

Björn Grufman, koncernchef Tel: 08 – 440 84 60 E-post: bjorn.grufman@metallvarden.se

Om Metallvärden

Metallvärden i Sverige AB (publ) ska vara ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Norra Europa och erbjuder försörjning av främst sekundära råvaror, transport, finansiering, prissäkring och liknande tjänster. Metallvärden har egen återvinning och förädling av vissa sekundära råvaror.

Aktien är listad på Nordic MTF, en marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB. För ytterligare information besök vår hemsida www.metallvarden.se.

 

PRESSMEDDELANDE Kommunike

Kommenteringen är avslutad