Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)  (nedan ”Metallvärden”) avhölls torsdagen den 31 januari 2019.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag: 

  • Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företräde för befintliga aktieägare.

    Bolagets aktiekapital får efter emission med stöd av detta bemyndigande tillsammans med konvertering av befintliga teckningsoptioner och teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, högst uppgå till 40 000 000 kr och antalet aktier till högst 400 000 000 stycken.

  • Att godkänna att Metallvärden förvärvar fastighetsbolaget Sala Bly Fastigheter AB från Mittretur AB, vilket bolag ägs av Metallvärdens VD Björn Grufman. Fasighetsbolagets största hyresgäst är Metallvärdens dotterbolag Sala Bly AB. Köpeskillingen uppgår till 4 240 000 kr, vilket bedöms vara marknadsmässigt och baseras på en extern värdering.

    Förvärvet betalas genom upprättande av revers som löper utan ränta och med möjlighet till återbetalning då Metallvärdens har stabiliserat sin ekonomiska situation.

Förvärvet utgör en s.k. transaktion med närstående viken kräver godkännande av bolagsstämman. 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

Dubbelklicka på länken för att få upp pdf

Stämmokommuniké

Kommenteringen är avslutad