Kommuniké från årsstämman 2010

Kommuniké från årsstämman 2010

Aktieägarna i Kilsta Metall AB (publ) har den 9 juni 2010 hållit ordinarie årsstämma i Karlskoga.

Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2009. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2009 och att årets vinst balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2010 omvaldes Peter Zeidler, Mikael Berglund samt Christian Karstensen. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Peter Zeidler till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 110 000 kronor, att av styrelsen fördelas mellan dess ledamöter. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att bolagsordningens kapitalgränser ändras till minst 3 000 000 kronor, högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier ändras till minst 150 000 000 st aktier, högst 600 000 000 st aktier.

Övrigt
Årsredovisning för år 2009 kan rekvireras från Kilsta Metall. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida: www.kilstametall.se. Delårsrapport för perioden januari – juni 2010 lämnas torsdagen den 19 augusti 2010.

Kommenteringen är avslutad