Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls torsdagen den 18 maj.

Stämman beslutade:

  • Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet;
  • Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund och Lars Ransgart – samtliga omval.
  • Att till styrelsens ordförande utse Lars Ransgart.  

Som svar på frågor från närvarande aktieägare om formuleringarna i den revisionsberättelse som finns intagen i årsredovisningen, lämnade bolagets revisor Johan Kaijser följande förtydligande:

  • I revisionsberättelsen har revisorn avstått från att dels uttala sig om huruvida årsredovisningen en upprättad enligt årsredovisningslagen, dels avstått från att rekommendera att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen
  • Huvudorsaken till att revisorn avstått från att uttala sig i ovanstående frågor står att finna i styrelsens antagande om fortsatt drift. Revisorn har gjort bedömningen att bolaget per den 31 december 2016 inte hade en finansiell ställning som säkerställde en fortsatt drift under en kommande tolvmånadersperiod.
  • Det påpekades att revisorn tillstyrker att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
  • Bolagets finansiella ställning har stärkts genom den nyligen genomförda företrädesemissionen och nämnda hinder kan av detta skäl anses vara undanröjt.

Bolagets VD Björn Grufman informerade om att styrelsen i pressmeddelande daterat den 17 maj dels redovisat utfallet av den genomförda emissionen, dels även gjort bedömningen att bolagets rörelsekapital efter emissionen gott och väl täcker bolagets planerade drift under den kommande tolvmånadersperioden.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

*************************************************

Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara.

 

Dubbelklicka för att se meddelandet i pdf format

Kommuniké från årsstämman 2017

Kommenteringen är avslutad