Kilsta Metallvärden förvärvar Eurovironment AB

Kilsta Metallvärden förvärvar Eurovironment AB

- Kilsta Metallvärden AB (publ) har tillsammans med TEC Finance Sweden AB tecknat ett avtal om att förvärva Eurovironment AB.

- Eurovironment är ett av de ledande bolagen vad avser hantering av utrangerad elektronikutrustning.

Kilsta Metallvärden har tillsammans med TEC Finance Sweden AB tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Eurovironment AB. Eurovironment är ett av de ledande bolagen vad avser hantering av utrangerad elektronikutrustning.

Säljare är Veolia Miljö AS (60 %) samt W3E Europe AS (40 %).

Eurovironment erbjuder i första hand företagskunder ett koncept där man dels förbereder och installerar ny utrustning hos kunderna, dels tar hand om den utrangerade utrustning på bästa miljö- och ekonomiska sätt. I första hand rekonditioneras och säljs utrangerad elektronisk utrustning, i andra hand sorteras den utrustning som ej kan rekonditioneras i olika skrotfraktioner som levereras till smältverk för återvinning av bl.a. ädelmetaller.

Eurovironment prognostiserar för innevarande verksamhetsår en omsättning på ca 11,0 mkr och en vinst på ca 0,5 mkr. Ökade krav på producentansvar bedöms öka möjligheterna till en intressant tillväxt under kommande år.

Förvärvet är avtalat att genomföras per den 30 december 2010. Kilsta Metallvärdens ägarandel kommer att vara 54,5 % – resterande 45,5 % kommer att ägas av TEC Finance. Avsikten är att Kilsta Metallvärden kommer använda 9,0 % av aktierna i framtida incitamentsprogram i bolaget, varefter Kilsta Metallvärdens ägarandel kommer att vara 45,5 %.

Köpeskillingen utgörs av en kontantdel som motsvarar det egna kapitalet i bolaget samt en tilläggsköpeskilling om en mindre del av vinsten efter skatt de kommande tre verksamhetsåren.

Avtalet förutsätter formellt godkännande inom Veoliakoncernen.

Björn Grufman, VD Kilsta Metallvärden AB kommenterar förvärvet:
”Förvärvet är ett steg inom ramen för vår strategi att växa inom metallåtervinningsbranschen och kommer att utgöra en intressant utvecklingsmöjlighet för Kilsta Metallvärden. En del av den skrotråvara som genereras inom Environment kommer att kunna vidareförädlas i Metallvärdens anläggning för aluminiumåtervinning i Lesjöfors”

TEC Finance Sweden AB är ett snabbväxande finansieringsinstitut specialiserat på finansiering av alla typer av IT-utrustning. TEC Finance hanterar idag en finansierad volym om ca 500 mkr IT-utrustning. I TECs avtal ingår återtagande av äldre utrustning, vilken till stor del omhändertas av Eurovironments organisation som i detta avseende är ett viktigt komplement till TEC Finance verksamhet.

Eric Aicardi, VD TEC Finance Sweden AB kommenterar förvärvet:
”Förvärvet är för TEC Finance ett naturligt steg för på ett effektivt sätt kunna hantera äldre IT-utrustning, samtidigt som vi säkerställer att denna hantering sker på ett miljömässigt korrekt sätt”.

För frågor kontakta
Björn Grufman, VD Kilsta Metallvärden AB, +46 706 36 76 15, bjorn.grufman@metallvarden.se

Eric Aicardi, VD TEC Finance AB, +46 709 23 69 99, eric.aicardi@tecfinance.se

Kommenteringen är avslutad