- Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0).

- Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3).

- Resultatet belastas av en nedskrivning av engångskaraktär av varulagret på ca 5,5 Mkr. Bakgrunden är fallande världsmarknadspriser på metaller.

- Under fjärde kvartalet bedöms inga ytterligare nedskrivningar behövas vilket ger bolaget möjlighet att åter visa lönsamhet. Ytterligare kostnadsbesparingar och effektiviseringar kommer att genomföras.

- Bolaget tecknade avtal med Lantz Järn & Metall avseende ingående leveranser, motsvarande ett försäljningsvärde på cirka 100 Mkr.

- Avtal slöts med Dala Recycling vilket tillför Kilsta Metall material för återvinning till ett försäljningsvärde på 15-20 Mkr.

- Kilsta Metall AB ingick en avsiktsförklaring angående avyttring av anläggningen i Norrköping. Affären bedöms ge Kilsta Metall en betydande reavinst. Därtill garanteras omfattande leveranser av material för återvinning.

- Årets tre första kvartal visar totalt en ökad försäljning med 125 % till 65,9 Mkr (29,3) och ett resultat på 2,3 Mkr (7,5). Styrelsen bedömer att årets totala försäljning kommer att uppgå till 80-100 Mkr.

Ladda ned hela delårsrapporten:
Klicka här för att hämta PDF-filen. Kilsta Metall – tredje kvartalet 2008

Kommenteringen är avslutad