Kilsta Metall AB har idag avyttrat bolagets anläggning i Norrköping. Kilsta Metall övertog anläggningen i april 2008. Därefter har ett omfattande arbete genomförts vad gäller effektivisering och upprustning av anläggningen. Anläggningen förvärvas nu av Lantz Järn & Metall. Därmed gör Kilsta Metall en reavinst och förbättrar bolagets finansiella ställning. Till avtalet hör även att Kilsta Metall garanteras omfattande leveranser av material för återvinning från Lantz Järn & Metall.

Köpeskillingen utgörs av såväl kontanta medel som material för återvinning. Den slutliga reavinsten kan därmed beräknas först när det erhållna materialet omsatts. Vidare information ges i bokslutskommunikén den 19 februari 2009.

Marknaden inom återvinning av metaller är för närvarande svag. Kilsta Metall har därför genomfört omfattande kostnadsreduceringar, bland annat genom att drastiskt minska antalet inhyrd personal. Genom försäljningen av anläggningen i Norrköping kan bolaget fokusera på anläggningen i Karlskoga och bättre utnyttja dess fulla potential.

Kommenteringen är avslutad