KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 2010

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 2010

Aktieägarna i Kilsta Metall AB (publ), (556710-2784), kallas till extra stämma tisdagen den 17 augusti 2010 kl 15.00 på Restaurang Jack, Torget, Karlskoga.

Rätt att delta. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, (f.d. VPC) förda aktieboken senast onsdagen den 11 augusti 2009, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 16.00 fredagen den 13 augusti 2009 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga eller genom e-post till advokat.boquist@boquist-partners.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att veder¬börande är registrerad i aktieboken senast under onsdagen den 11 augusti 2010. Sådan registrering är bara tillfällig.

För fullständig kallelse öppna denna fil:

Klicka här för att hämta PDF-filen. KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA

Kommenteringen är avslutad