Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ.), 556710-2784, kallas till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 16.00 på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 25 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 26 maj under adress Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62  Stockholm eller genom e-post till asa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, e-mailadress samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn i god tid före den 25 maj.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn i god tid före den 25 maj. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Anförande om den verkställande direktören.
 8. Beslut om
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 9. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
 10. Val av styrelse.
 11. Beslut om arvode till revisorer.
 12. Bemyndigande för styrelsen.

Stämmans avslutande.  Punkt 12.  Bemyndigande för styrelsen föreslår att besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittnings-emissioner, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. HandlingarÅrsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.metallvarden.se) samt på bolagets kontor på Brunnsgatan 11 A, Stockholm senast två veckor före årsstämman. Kopior sändes till de aktieägare som så begär

Stockholm i april 2015

Styrelsen

För att se pdf vg dubbelklicka nedan

Kallelse till årssstämma 2015

Kallelse kommer att införas i SVD och Pot den 28 april.

Kommenteringen är avslutad