Denna kallelse publiceras i Post och Inrikes Tidningar 20190517. Samma dag publiceras i SvD att kallelse har skett.

 

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2019  klockan 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 7 juni 2019, samt (ii) senast måndagen den 10 juni 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm eller via e-post till asa.nilsson@metallvarden.se      

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 7 juni 2019 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman. 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

 Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.metallvarden.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 FÖRSLAG TILL DAGORDNING     

1.            Öppnande av stämman

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Beslut om
 • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
 2. Val av styrelse.
 3. Beslut om arvode till revisorer samt val av revisor och revisorssuppleant.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen vad avser aktiens kvotvärde och gränser för antal aktier.
 5. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, samt emissioner av teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
 6. Övriga frågor.
 7. Stämmans avslutande.

   

  HANDLINGAR

  Fullständiga förslag enligt punkt 10, 11, 13 och 14 ovan samt årsredovisning kommer att finnas tillgängliga i bolagets lokaler samt på bolagets hemsida www.metallvarden.se för aktieägarna senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

   

  Stockholm i maj 2019

                                                                                                                                                                                                              Styrelsen

 För att se kallelsen i pdf vg dubbelklicka på länken.

Kallelse till årsstämma 2019

Kommenteringen är avslutad