Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018  klockan 15.30 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 juni 2018, samt (ii) senast måndagen den 11 juni  2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm eller via e-post till asa.nilsson@metallvarden.se.   

 Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer  samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 8 juni 2018  tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman.

 OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

 Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.metallvarden.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 FÖRSLAG TILL DAGORDNING     

1.            Öppnande av stämman

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Beslut om
 • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
 2. Val av styrelse.
 3. Beslut om arvode till revisorer.
 4. Övriga frågor.
 5. Stämmans avslutande. 

  HANDLINGAR

  Årsredovisning samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida www.metallvarden.se senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2018

                                                                                                                                                                                                      Styrelsen

 

KALLELSE TILL årsstämma 2018

Vg dubbelklicka på länken för att se hela kallelsen i PDF

Kommenteringen är avslutad