Kallelse kommer att införas i Post och Inrikes tidningar den 20 april 2017

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 klockan 13.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 12 maj 2017, samt (ii) senast måndagen den 15 maj 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm eller via e-post till asa.nilsson@metallvarden.se.   

 Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 12 maj 2016 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman.

 OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

 Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.metallvarden.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

 FÖRSLAG TILL DAGORDNING     

1.            Öppnande av stämman

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Beslut om
 • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
 2. Val av styrelse.
 3. Beslut om arvode till revisorer.
 4. Beslut om ändrad bolagsordning
 5. Beslut om ändrat lösenpris för utestående teckningsoptioner.
 6. Bemyndigande för styrelsen.
 7. Stämmans avslutande.

   

  HANDLINGAR

  Årsredovisning samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida www.metallvarden.se senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2017

Styrelsen

För att se bifogade pdf dubbelklicka på länken

Kallelse till årsstämma 2017

 

 

 

 

Kommenteringen är avslutad