Kallelse till årsstämma 2009

Aktieägarna i Kilsta Metall AB (publ), (556710-2784), kallas till årsstämma onsdagen den 9 juni 2010 kl 14.00 på Restaurang Jack, Torget, Karlskoga.

Rätt att delta. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 3juni 2010, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 16.00 måndagen den 7 juni 2010 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga eller genom e-post till advokat.boquist@boquist-partners.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under torsdagen den 3 juni 2010. Sådan registrering är bara tillfällig.

Ladda ned den fullständiga kallelsen här.

Klicka här för att hämta PDF-filen. Kallelse till årsstämma 2009

Kommenteringen är avslutad