Halvårsrapport januari – juni 2010

Halvårsrapport januari – juni 2010

- Bolaget har under andra kvartalet tecknat avtal gällande samgående med Metallvärden AB. Den sammanslagna koncernens omsättning uppgick proforma under 2009 till närmare 70 Mkr.

- Försäljningen under första halvåret uppgick till 7,0 Mkr (10,3), en minskning med 32 % jämfört med samma kvartal året innan.

- Andra kvartalets försäljning uppgick till endast 1,3 Mkr då verksamheten koncentrerats på den omstrukturering som samgåendet med Metallvärden innebär.

- Resultatet efter finansnetto uppgick till -4,8 Mkr (-1,6). Resultatet belastas av de stora avskrivningar bolaget tvingats göra gällande viss utrustning som inte behövs i den nya verksamheten.

- För att finansiera förvärvet av Metallvärden AB samt öka rörelsekapitalet avser styrelsen att föreslå en nyemission med villkoren att varje aktie i Kilsta Metall medför rätt att teckna 0,9 nya aktier på teckningskursen 5 öre.

- Styrelsens förslag för avstämningsdag för rätt att teckna aktier i nyemissionen är 2 september 2010.

- En extra bolagsstämma hölls den 17 augusti varvid beslutades genomföra nyemission enligt styrelsens förslag.

Ladda ned den fullständiga rapporten här: Halvårsrapport januari – juni 2010

Kommenteringen är avslutad