PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 10 april 2014

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Metallvärden i Sverige AB (publ) har slutfört den fullt garanterade företrädesemission som beslutades om vid extra bolagsstämma den 10 mars 2014

Metallvärden har under perioden 19 mars – 4 april 2014 genomfört en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 94 806 115 aktier, motsvarande cirka 31 procent av nyemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt om totalt 210 959 510 aktier, motsvarande cirka 69 procent av nyemissionen. Garanterna erhöll resterande 61 447 604 aktier, motsvarande cirka 17 procent av nyemissionen. 3 571 440 aktier tecknades genom teckningsförbindelser, 250 659 276 aktier genom kvittningsförbindelser och 61 447 604 aktier genom emissionsgarantier utställda av ett garantikonsortium. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Metallvärden cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Av den totala emissionslikviden betalas aktier motsvarande cirka 17,5 MSEK genom kvittning.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 14 688 529,56 SEK och uppgår därefter till 15 327 161,28 SEK. Antalet aktier ökar med 367 213 239 och uppgår efter nyemissionen till 383 179 032 aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nordic MTF fram till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och kommer då att omvandlas till nya aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på Nordic MTF under vecka 17/18 2014.

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Metallvärden i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014 klockan 12.00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Grufman, koncernchef
Tel: 08 – 440 84 60
E-post: bjorn.grufman@metallvarden.se

Detta är Metallvärden i Sverige AB
Metallvärden i Sverige AB (publ) ska vara ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Norra Europa och erbjuder försörjning av främst återvunna råvaror, transport, finansiering, prissäkring och liknande tjänster. Metallvärden har egen återvinning och förädling av vissa återvunna råvaror.

Aktien är listad på Nordic MTF, en alternativ marknadsplats (dvs. icke reglerad marknad) som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB. För ytterligare information besök vår hemsida www.metallvarden.se.

Viktigt meddelande          
Offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Metallvärden i Sverige AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier Metallvärden i Sverige AB (publ) har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 10 mars 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i övriga jurisdiktioner.

 

För att se pdf-fil vg klicka på länken.

 

Företrädesemision 2014

 

Kommenteringen är avslutad