Förtydligande

Metallvärden i Sverige AB (publ.) meddelade under måndagen att styrelsen i såväl moderbolag som dotterbolag hos Tingsrätten begärt att de pågående rekonstruktionerna skall avslutas.

 

  • För moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt Svensk Kabel- och Metallgranulering AB har ansökts om offentligt ackord, vilket innebär att flertalet av fordringsägarna accepterat att aktuella fordringar skrivs ned till 50 %.
  • För dotterbolagen Sala Bly AB och M.V. Metallvärden AB upphörande av rekonstruktionen genom s.k. underhandsackord, vilket innebär att samtliga fordringsägare accepterat nedskrivningen.
  • För dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors upphör rekonstruktionen och samtliga fordringsägare kommer att få full betalning för sina fordringar.

     

    De kursiverade texten i ovanstående text har korrigerats i jämförelse med gårdagens pressmeddelande.

Komplettering

För finansieringen av ackordslikviden samt erforderligt rörelsekapital har förhandlingar förts under ett antal månader med Jinbo International Ltd. om möjligheterna att teckna ett konvertibelt skuldebrev på 30 mkr. Jinbo har i dag informerat om att en sådan kapitalförstärkning kan komma i slutet av året. Styrelsen i Metallvärden utvärderar för tillfället andra alternativ till att kunna erhålla likvidtillskott tidigare.

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

www.metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad