Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 31 januari 2019 klockan 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 25 januari 2019, samt (ii) senast måndagen den 28 januari 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm eller via e-post till asa.nilsson@metallvarden.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, bör anmälan innehålla uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 25 januari 2019 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.metallvarden.se Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.


Förslag till dagordning vid bolagsstämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller flera justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, samt emissioner av teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
  8. Beslut om förvärv av Sala Bly fastigheter AB
  9. Avslutande av stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).  

Fullständiga förslag enligt punkt 7 och 8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga i bolagets lokaler samt på bolagets hemsida www.metallvarden.se för aktieägarna. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.  

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, samt emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande, tillsammans med konvertering av konvertibler och teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner utgivna med stöd av detta bemyndigande högst uppgå till 40 000 000 kr och antalet aktier till 400 000 000 stycken.  

Punkt 8

Styrelsen föreslår att Metallvärden förvärvar samtliga aktier i fastighetsbolaget Sala Bly Fastigheter AB. Mittretur AB, som ägs av Metallvärdens VD Björn Grufman är säljare och förvärvet är sålunda en transaktion med närstående, vilket kräver godkännande på bolagsstämma. Köpeskillingen är 4 240 000 kr, vilket bedöms vara marknadsmässigt och baseras på en extern värdering. Förvärvet betalas genom upprättande av revers som löper utan ränta och med möjlighet till återbetalning då Metallvärden har stabiliserat sin ekonomiska situation.  

Övrigt  

Kallelsen kommer att publiceras på bolagets hemsida www.metallvarden.se under sektionen NYHETER samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 17 januari 2019. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 17 januari 2019.

 

Punkt 7 vg dubbelklicka för att se filen

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut – bemyndigande

 

Fullmaktsformulär  vg dubbelklicka för att se filen

Fullmaktsformulär

Kommenteringen är avslutad