Kommuniké från extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Metallvärden i Sverige AB (publ)

Stockholm den 27 februari 2014

Vid extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 27 februari 2014 fattade stämman, i enlighet med styrelsens primära förslag, beslut om att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.  

Övrigt   

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 13.00 torsdagen den 27 februari 2014.                            

För ytterligare information
Björn Grufman, koncernchef
Tel: 08 – 440 84 60
E-post: bjorn.grufman@metallvarden.se

 

Om Metallvärden

Metallvärden i Sverige AB (publ) ska vara ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Norra Europa och

erbjuder försörjning av främst återvunna råvaror, transport, finansiering, prissäkring och liknande tjänster.

Metallvärden har egen återvinning och förädling av vissa återvunna råvaror.

 

Aktien är listad på Nordic MTF, en alternativ marknadsplats (dvs. icke reglerad marknad) som drivs av Nordic

Growth Market (NGM) AB. För ytterligare information besök vår hemsida www.metallvarden.se.

PRESSMEDDELANDE – andra kontrollstämma 20140227

 

 

 

Kommenteringen är avslutad