• Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 22 687 Tkr med ett resultat på – 30 793 T kr, varav rörelseresultatet utgör -6 348 Tkr. Resultatet påverkas av reservationer samt poster av första kvartalets engångskaraktär på ca 1 300 Tkr.
  • Styrelsen har vid en genomgång av bolagets räkenskaper funnit det nödvändigt att genomföra en engångsreservation för osäkra tillgångar och fordringar som inte tidigare kostnadsförts. Dessa reserveringar är totalt på 24 591 tkr. Reserveringarna härrör sig främst från verksamheterna i Falu Skrot och M.V. Metallvärden AB samt Metallvärden i Lesjöfors AB på totalt 12 290 tkr. I moderbolaget Metallvärden i Sverige AB har reserveringar gjorts om 12 301 tkr främst med anledning av nedskrivningar av aktier i dotterbolag, fordran på dotterbolag samt uppskjutna skattefordringar. Reservationerna har påverkat resultatet negativt för perioden.

Vg klicka på nedanstående länk för att se hela rapporten

Kvartsrapport Q2

Kommenteringen är avslutad