Metallvärden genomför väsentlig tradingaffär med ädelmetaller

Metallvärden i Sverige AB (publ.) meddelar i dag att bolaget har tecknat avtal om den största enskilda tradingaffären i bolagets historia. Affären innebär köp av ädelmetaller och försäljning till en köpare för ytterligare förädling. Affären är ett led i bolagets strategi att bygga upp en utökad tradingverksamhet. Metallvärden i Sverige AB har tidigare kommunicerat att bolaget...

Läs mer

Metallvärden informerar om pågående förhandlingar

I samband med pressmeddelande den 28 januari om förlängning av teckningstiden i den pågående företrädesemissionen i Metallvärden omnämndes pågående förhandlingar om en väsentlig tradingaffär. Kontaktsskrivningen för nämnda affär har dragit ut på tiden och kontrakt kommer inte att kunna tecknas innan pågående företrädesemission stängs fredagen den 8 februari. Styrelsen gör...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)  (nedan ”Metallvärden”) avhölls torsdagen den 31 januari 2019. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag:  Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företräde för...

Läs mer

Metallvärden förlänger teckningstiden ytterligare för pågående företrädesemission

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 28 januari 2019  METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) Metallvärden förlänger teckningstiden ytterligare för pågående företrädesemission Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen med ytterligare några dagar till fredagen den 8 februari 2019. Beslutet innebär att...

Läs mer

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 31 januari 2019

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 31 januari 2019 klockan 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är...

Läs mer

Metallvärden slutför företagsrekonstruktion

Metallvärden i Sverige AB har under de senaste 12 månaderna genomfört en företagsrekonstruktion av bolaget och koncernen. Rekonstruktionen avslutades i början av december för dotterbolagen och bolagets styrelse fullföljer nu de ackordsuppgörelser som huvuddelen av bolagets borgenärer i moderbolaget godkänt. Bolaget upptar dessutom nu en dialog med Skatteverket om uppgörelse kring...

Läs mer