KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Denna kallelse publiceras i Post och Inrikes Tidningar 20190517. Samma dag publiceras i SvD att kallelse har skett.   Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2019  klockan 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,...

Läs mer

Skatteverket återkallar Metallvärdens F-skattebevis

Skattverket har på grund av Metallvärdens eftersläpande betalningar av skatt beslutat att återkalla moderbolagets F-skattebevis. Återkallandet av skattebeviset innebär i praktiken ingen förändring eller påverkan av verksamheten eftersom moderbolaget inte fakturerar några tjänster externt. Metallvärden arbetar intensivt på att utvärdera flera möjliga alternativ för att lösa...

Läs mer

Ändrad tid för årsstämma

Styrelsen i Metallvärden i Sverige har beslutat att datum för bolagets årsstämma 2018 skall senareläggas till fredagen den 14 juni kl. 16.00.   Skälet till senareläggning är oförutsedda förseningar i den senaste företrädesemissionen. Styrelsen   För mer information kontakta: Björn Grufman, koncernchef Tel: 08 – 440 84 60 bjorn.grufman@metallvarden.se vg dubbelklicka på länken...

Läs mer

Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier

Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 5 december 2018 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. Genom hittills registrerade aktier ökades bolagets aktiekapital med 5 418 163,50 kr och uppgår efter emissionen till 15 518 972,70 kr. Totalt antal utestående aktier i...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018

Omsättning för koncernen uppgick under verksamhetsåret 2018 till 36.389 Tkr med ett resultat på  -8.611 Tkr. Resultatet påverkas positivt med ca 4.500 Tkr som resultat av ackordsvinster i samband med avslutade företagsrekonstruktioner. .. vg dubbelklicka på länken för att läsa hela bokslutskommunikén Bokslutskommuniké...

Läs mer

Utfall av Metallvärdens företrädesemission

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av bolagsstämman den 5 december 2018. Företrädesemissionen har tecknats till 53,64 % av befintliga aktieägare, varav cirka 42 % tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 12 % tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande drygt 46 % av emissionen har sålunda tecknats av garanter....

Läs mer