Kommuniké från årsstämman 2018

Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls torsdagen den 14 juni. Stämman beslutade: Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet; Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler och Lars Ransgart (samtliga omval) samt Peter Kristoffersson (nyval). Att...

Läs mer

Årsredovisningen för 2017

Metallvärdens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 har idag publicerats på företagets hemsida www.metallvaden.se Det noteras att den i årsredovisningen ingående revisionsberättelsen avviker från standard-formuleringen. Årsredovisningen skickas även med post till aktieägare som så begär. Förslag till styrelse Inför kommande årsstämma den 14 juni har ett antal av de större...

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE JANUARI – MARS 2018

Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 8 884 Tkr med ett resultat på – 3 175 Tkr. Kvartalet har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 740 Tkr. För att se hela redogörelsen v g dubbelklicka på...

Läs mer

METALLVÄRDEN TECKNAR FINANSIERINGSAVTAL MED JINBO INTERNATIONAL LTD.

Metallvärden har tecknat en avsiktsförklaring med Jinbo International Ltd (nedan ”Jinbo”). Syftet med avtalet är att refinansiera Metallvärdens befintliga skuldbörda genom endast en långivare som dessutom är beredd att medverka i Metallvärdens fortsatta långsiktiga utveckling och tillväxt. Enligt avsiktsförklaringen kommer Jinbo att ställa en kredit på sammanlagt 40,0 MSEK till...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018  klockan 15.30 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som...

Läs mer

Ändrat datum för årsstämman

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att senarelägga tidpunkten för årets årsstämma. I stället för den 24 maj, som tidigare publicerats som stämmodag, kommer årsstämman att avhållas torsdagen den 14 juni. Delårsrapporten för perioden januari – mars 2018 kommer dock att publiceras den 24 maj. Anledningen till senareläggningen är att den pågående...

Läs mer