Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier

Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 5 december 2018 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. Genom hittills registrerade aktier ökades bolagets aktiekapital med 5 418 163,50 kr och uppgår efter emissionen till 15 518 972,70 kr. Totalt antal utestående aktier i...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018

Omsättning för koncernen uppgick under verksamhetsåret 2018 till 36.389 Tkr med ett resultat på  -8.611 Tkr. Resultatet påverkas positivt med ca 4.500 Tkr som resultat av ackordsvinster i samband med avslutade företagsrekonstruktioner. .. vg dubbelklicka på länken för att läsa hela bokslutskommunikén Bokslutskommuniké...

Läs mer

Utfall av Metallvärdens företrädesemission

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av bolagsstämman den 5 december 2018. Företrädesemissionen har tecknats till 53,64 % av befintliga aktieägare, varav cirka 42 % tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 12 % tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande drygt 46 % av emissionen har sålunda tecknats av garanter....

Läs mer

Metallvärden genomför väsentlig tradingaffär med ädelmetaller

Metallvärden i Sverige AB (publ.) meddelar i dag att bolaget har tecknat avtal om den största enskilda tradingaffären i bolagets historia. Affären innebär köp av ädelmetaller och försäljning till en köpare för ytterligare förädling. Affären är ett led i bolagets strategi att bygga upp en utökad tradingverksamhet. Metallvärden i Sverige AB har tidigare kommunicerat att bolaget...

Läs mer

Metallvärden informerar om pågående förhandlingar

I samband med pressmeddelande den 28 januari om förlängning av teckningstiden i den pågående företrädesemissionen i Metallvärden omnämndes pågående förhandlingar om en väsentlig tradingaffär. Kontaktsskrivningen för nämnda affär har dragit ut på tiden och kontrakt kommer inte att kunna tecknas innan pågående företrädesemission stängs fredagen den 8 februari. Styrelsen gör...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)  (nedan ”Metallvärden”) avhölls torsdagen den 31 januari 2019. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag:  Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner av aktier, emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företräde för...

Läs mer