Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)   (nedan ”Bolaget”) avhölls onsdagen den 5 december 2018. För att se hela kommunikén vg dubbelklicka på nedanstående länk. Kommuniké från extra bolagsstäm...

Läs mer

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 december 2018   Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna   Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt följande:   •      Bolagets aktiekapital ökas med högst 10.100.809 kr till högst 20.201.618,40 kr genom emission av högst...

Läs mer

Inför extra bolagsstämma 2018-12-05

Styrelsens redogörelse och Fullmaktsformulär Styrelsen och revisorns redogörelse Fullmaktsformulär

Läs mer

Kvartalsredogörelse Januari- September

Se bifogade fil Kvartalsredog. Q3 2018

Läs mer

METALLVÄRDEN SÄKERSTÄLLER FINANSIERING

Metallvärden har tecknat en avsiktsförklaring med Casa Services Ltd. om finansiering av Metallvärdens fortsatta utveckling genom tecknande av konvertibla skuldebrev på sammanlagt 10 mkr. Casa Services äger rätt att teckna skuldebreven i eget namn eller genom annan som de sätter i sitt ställe. Tecknandet av skuldebreven är villkorat av godkännande på den extra bolagsstämma som kommer...

Läs mer

ACKORDSFÖRHANDLINGAR

  Stockholms tingsrätt beslutade den 19 november 2018 om att fastställa ett offentligt ackord för Metallvärdens dotterbolag Svensk Kabel och Metallgranulering AB och att den pågående företagsrekonstruktionen därmed skall upphöra. Tingsrätten kunde dessvärre inte fastställa något ackord för Metallvärden i Sverige AB (publ.), eftersom erforderligt antal accepter för detta...

Läs mer