Kommuniké från extra bolagsstämma 10 oktober 2017

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Bolaget”) avhölls tisdagen den 10 oktober 2017. Stämman beslutade: Att anta en ny bolagsordning Att emittera teckningsoptioner Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att kunna emittera teckningsoptioner  Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att intill tiden för nästkommande årsstämma besluta om en eller...

Läs mer

Metallvärden i Sverige samt dess dotterbolag begärs i företagsrekonstruktion

Styrelsen i Metallvärden har den 10 oktober 2017 hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om Metallvärden i Sverige AB (publ.) skall försättas i företagsrekonstruktion. Respektive styrelse i följande dotterbolag har också samma dag hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om att respektive dotterbolag också skall försättas i företagsrekonstruktion: • Sala Bly AB •...

Läs mer

Styrelsens förslag på extra bolagsstämma 20171010

I nedanstående pdf finns styrelsens förslag vid nästa bolagsstämma.   Förslag till beslut vid extra stämma 20171010

Läs mer

Kompletterande information om kontrollbalansräkning.

Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning.  Justeringarna i kontrollbalansräkningen är baserade på externa värderingar av fastigheter och större maskininventarier. Dessa värderingar är utförda av väl etablerade...

Läs mer

Kontrollbalansräkning upprättad och godkänd.

Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning. Denna har nu godkänts av så väl styrelsen som revisorn och bilägges detta pressmeddelande.  Kontrollbalansräkningen visar att det finns stora övervärden i koncernen och...

Läs mer

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 10 oktober 2017

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen...

Läs mer