SKILJEDOM

SKILJEDOM I TVISTEN MELLAN METALLVÄRDEN OCH H. J. HANSEN AB Skiljedom i tvisten mellan Metallvärden och H.J. Hansen Ab har i dag meddelats. Vg se pdf nedan Skiljedom 20170817

Läs mer

Kommuniké från årsstämman 2017

Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls torsdagen den 18 maj. Stämman beslutade: Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet; Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund och Lars Ransgart – samtliga omval. Att till styrelsens...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – MARS 2017

Första kvartalet 2017 Vår lilla koncern är väl uppbyggd för att bli framgångsrik och lönsam. Basmetallåtervinning av aluminium, koppar och bly som också innebär ett extra förädlingssteg gör att förädlingsvärdet i koncernens produktion är högt och kan generera väsentliga marginaler då produktionsvolymen ökas.   För att se hela kvartalsrapporten vg dubbelklicka på...

Läs mer

Resultat av genomförd företrädesemission

Genomförd nyemission   En extra bolagsstämma den 11 april 2017 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. Teckning genomfördes under tiden 20 april – 4 maj. I emissionen tecknades 75 000 000 av högst 78 024 276 erbjudna aktier, vilket motsvarar 96,12 procents teckningsresultat, varav 52,6 procent tecknades av befintliga och tillkommande aktieägare. Resterande belopp...

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum inför pågående nyemission finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.metallvarden.se samt på www.eminova.se Dessutom finns där också tillgång till anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter.   Stockholm 2017-04-20 Styrelsen För ytterligare information kontakta Björn Grufman 08-440 84 60 Bjorn.grufman@metallvarden.se Vg...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Kallelse kommer att införas i Post och Inrikes tidningar den 20 april 2017 Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 klockan 13.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd...

Läs mer