Informationsmemorandum

Informationsmemorandum inför pågående nyemission finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.metallvarden.se samt på www.eminova.se Dessutom finns där också tillgång till anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter.   Stockholm 2017-04-20 Styrelsen För ytterligare information kontakta Björn Grufman 08-440 84 60 Bjorn.grufman@metallvarden.se Vg...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Kallelse kommer att införas i Post och Inrikes tidningar den 20 april 2017 Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 klockan 13.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

 Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Bolaget”) avhölls tisdagen den 11 april 2017.  Stämman beslutade i huvudsak följande:  Att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 7 802 427,60 kronor genom nyemission av högst 78 024 276 aktier enligt följande huvudsakliga villkor: Rätt att teckna aktier tillkommer de aktieägare som på avstämningsdagen den 19...

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 i dagordningen för Extra Bolagsstämman 2017-04-11.

Bifogat finns styrelsens förslag till beslut för punkten 7 Beslut om ändring av bolagsordning och dels punkten 8 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Dessa förslag till beslut kommer också att finnas tillgängliga på företagets hemsida där också finnes följande handlingar inför den Extra bolagsstämman. Styrelsens redogörelse för händelser av...

Läs mer

METALLVÄRDEN TAR UPP BRYGGLÅN PÅ 6,0 MKR

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (”Metallvärden”) har enligt pressmeddelande publicerat den 10 mars beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 11 april. På stämman kommer förslag om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission att framläggas. Villkoren för emissionen kommer att publiceras senast 2 veckor för stämman. I väntan på att...

Läs mer

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 11 april 2017

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 11 april 2017 klockan 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Vid den extra bolagsstämman kommer förslag om att genomföra en företrädesemission att framläggas. Emissionen kommer att vara fullt garanterad. Rätt att delta...

Läs mer