HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

För att se hela halvårsrapporten vg dubbelklicka på länken nedan.   Halvårsrapport Jan – Jun 2019

Läs mer

Påpekande om Revisionsrapporten avvikelse från standardlydelsen.

Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 och påpekar att revisionsrapporten avviker från standardlydelsen, Vad avser: - Dels att årsredovisningen inte är upprättad i enlighet med redovisningslagen och att den inte ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 2018-12-31. - Att nedskrivning i enlighet med ackordsförslaget är...

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2018

Metallvärden i Sverige AB (publ.) Publicerar årsredovisning 2018 Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 samt underlag för beslutspunkterna 10,11,13 och 14 på kommande årsstämma den 14 juni.   Vg se bifogade länk för hela årsredovisningen Årsredovining...

Läs mer

Skatteverket återkallar Metallvärdens F-skattebevis

Skattverket har på grund av Metallvärdens eftersläpande betalningar av skatt beslutat att återkalla moderbolagets F-skattebevis. Återkallandet av skattebeviset innebär i praktiken ingen förändring eller påverkan av verksamheten eftersom moderbolaget inte fakturerar några tjänster externt. Metallvärden arbetar intensivt på att utvärdera flera möjliga alternativ för att lösa...

Läs mer

Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier

Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 5 december 2018 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. Genom hittills registrerade aktier ökades bolagets aktiekapital med 5 418 163,50 kr och uppgår efter emissionen till 15 518 972,70 kr. Totalt antal utestående aktier i...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018

Omsättning för koncernen uppgick under verksamhetsåret 2018 till 36.389 Tkr med ett resultat på  -8.611 Tkr. Resultatet påverkas positivt med ca 4.500 Tkr som resultat av ackordsvinster i samband med avslutade företagsrekonstruktioner. .. vg dubbelklicka på länken för att läsa hela bokslutskommunikén Bokslutskommuniké...

Läs mer