Skatteverket lämnar in begäran om konkurs för Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt Sala Bly AB

Skattemyndigheten har till Tingsrätten i Stockholm lämnat in begäran om att följande bolag skall försättas i konkurs: Metallvärden i Sverige AB (publ.) Sala Bly AB  Orsaken till Skatteverkets ansökan är att bolagen inte reglerat obetalda skatteskulder. Metallvärden har utfärdat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr till investerare anvisade av parterna i tidigare publicerade...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

För att se hela halvårsrapporten vg dubbelklicka på länken nedan.   Halvårsrapport Jan – Jun 2019

Läs mer

Påpekande om Revisionsrapporten avvikelse från standardlydelsen.

Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 och påpekar att revisionsrapporten avviker från standardlydelsen, Vad avser: - Dels att årsredovisningen inte är upprättad i enlighet med redovisningslagen och att den inte ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 2018-12-31. - Att nedskrivning i enlighet med ackordsförslaget är...

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2018

Metallvärden i Sverige AB (publ.) Publicerar årsredovisning 2018 Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 samt underlag för beslutspunkterna 10,11,13 och 14 på kommande årsstämma den 14 juni.   Vg se bifogade länk för hela årsredovisningen Årsredovining...

Läs mer

Skatteverket återkallar Metallvärdens F-skattebevis

Skattverket har på grund av Metallvärdens eftersläpande betalningar av skatt beslutat att återkalla moderbolagets F-skattebevis. Återkallandet av skattebeviset innebär i praktiken ingen förändring eller påverkan av verksamheten eftersom moderbolaget inte fakturerar några tjänster externt. Metallvärden arbetar intensivt på att utvärdera flera möjliga alternativ för att lösa...

Läs mer

Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier

Metallvärdens företrädesemission – omvandling av BTA till ordinarie aktier En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 5 december 2018 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. Genom hittills registrerade aktier ökades bolagets aktiekapital med 5 418 163,50 kr och uppgår efter emissionen till 15 518 972,70 kr. Totalt antal utestående aktier i...

Läs mer