Stämmokommuniké

Kommuniké från fortsatt årsstämma 2020 Klicka på nedanstående PDF för att läsa kommunikén. Stämmokommuniké

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

För att se hela halvårsrapporten vg dubbelklicka på länken nedan.   Halvårsrapport Jan – Jun 2019

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Omsättning för koncernen uppgick under första halvåret till 18 420 Tkr med ett resultat på – 5 573 Tkr. Halvåret har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 1 530 Tkr Andra kvartalet 2018 Omsättning för...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Vg dubbelklicka på nedanstående fil för att se hela bokslutskommnikén   Bokslutskommuniké 2017

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 37.022 Tkr med ett resultat på – 33.355 Tkr, varav rörelseresultatet utgör – 6.739 Tkr. Resultatet påverkas av engångsreservationer samt poster av engångskaraktär under första och andra kvartalet på sammanlagt 24.591 Tkr. Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan...

Läs mer

Delårsrapport Q2 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 22 687 Tkr med ett resultat på – 30 793 T kr, varav rörelseresultatet utgör -6 348 Tkr. Resultatet påverkas av reservationer samt poster av första kvartalets engångskaraktär på ca 1 300 Tkr. Styrelsen har vid en genomgång av bolagets räkenskaper funnit det nödvändigt att genomföra en engångsreservation för osäkra...

Läs mer