Ackordsförslag

Stockholms tingsrätt har den 11 oktober 2017 beslutat om företagsrekonstruktion av såväl Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag. Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och Metallgranulering AB  Som rekonstruktör förordnades Christer Backman, Plana AB.   Metallvärden föreslår nu, efter samråd med rekonstruktören,...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Vg dubbelklicka på nedanstående fil för att se hela bokslutskommnikén   Bokslutskommuniké 2017

Läs mer

Ansökan om förlängd företagsrekonstruktion

Tingsrätten i Stockholm beviljade den 11 oktober 2017 Metallvärdens ansökan om att såväl moderbolag som dotterbolag i koncernen skulle försättas i företagsrekonstruktion.  Styrelsen i Metallvärden har den 10 januari 2018 ansökt om att företagsrekonstruktionen ges möjlighet att fortsätta ytterligare tre månader, dvs. fram till den 11 april.  Respektive styrelse i följande...

Läs mer

Information om Teckningsoptioner

Som tidigare meddelats har teckningsoptioner av serie 2015/2017 omräknats två gånger. Den senaste omräkningen skedde under sommaren 2017 och styrelsen fastställde den 23 augusti en ny teckningskurs för dessa teckningsoptioner.. Efter omräkningen berättigar varje teckningsoption av till teckning av 0,04 aktier till en teckningskurs om 1,17 kr per aktie. Detta innebär att teckningsoptionen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 37.022 Tkr med ett resultat på – 33.355 Tkr, varav rörelseresultatet utgör – 6.739 Tkr. Resultatet påverkas av engångsreservationer samt poster av engångskaraktär under första och andra kvartalet på sammanlagt 24.591 Tkr. Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan...

Läs mer

Metallvärden senarelägger kvartalsrapport ytterligare.

Metallvärden senarelägger kvartalsrapport ytterligare. Styrelsen i Metallvärden har den 6 november 2017 beslutat att ytterligare senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden juli – september.  Nytt datum för publicering har bestämts till tisdagen den 29 november 2017.  I tidigare pressmeddelande daterat den 25 oktober meddelades en senareläggning av rapporten...

Läs mer