Årsredovisningen för 2017

Metallvärdens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 har idag publicerats på företagets hemsida www.metallvaden.se Det noteras att den i årsredovisningen ingående revisionsberättelsen avviker från standard-formuleringen. Årsredovisningen skickas även med post till aktieägare som så begär. Förslag till styrelse Inför kommande årsstämma den 14 juni har ett antal av de större...

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE JANUARI – MARS 2018

Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 8 884 Tkr med ett resultat på – 3 175 Tkr. Kvartalet har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 740 Tkr. För att se hela redogörelsen v g dubbelklicka på...

Läs mer

METALLVÄRDEN TECKNAR FINANSIERINGSAVTAL MED JINBO INTERNATIONAL LTD.

Metallvärden har tecknat en avsiktsförklaring med Jinbo International Ltd (nedan ”Jinbo”). Syftet med avtalet är att refinansiera Metallvärdens befintliga skuldbörda genom endast en långivare som dessutom är beredd att medverka i Metallvärdens fortsatta långsiktiga utveckling och tillväxt. Enligt avsiktsförklaringen kommer Jinbo att ställa en kredit på sammanlagt 40,0 MSEK till...

Läs mer

Ackordsförslag

Stockholms tingsrätt har den 11 oktober 2017 beslutat om företagsrekonstruktion av såväl Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag. Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och Metallgranulering AB  Som rekonstruktör förordnades Christer Backman, Plana AB.   Metallvärden föreslår nu, efter samråd med rekonstruktören,...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Vg dubbelklicka på nedanstående fil för att se hela bokslutskommnikén   Bokslutskommuniké 2017

Läs mer

Ansökan om förlängd företagsrekonstruktion

Tingsrätten i Stockholm beviljade den 11 oktober 2017 Metallvärdens ansökan om att såväl moderbolag som dotterbolag i koncernen skulle försättas i företagsrekonstruktion.  Styrelsen i Metallvärden har den 10 januari 2018 ansökt om att företagsrekonstruktionen ges möjlighet att fortsätta ytterligare tre månader, dvs. fram till den 11 april.  Respektive styrelse i följande...

Läs mer