Informationsmemorandum

Informationsmemorandum inför pågående nyemission finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.metallvarden.se samt på www.eminova.se Dessutom finns där också tillgång till anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter.   Stockholm 2017-04-20 Styrelsen För ytterligare information kontakta Björn Grufman 08-440 84 60 Bjorn.grufman@metallvarden.se Vg...

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 i dagordningen för Extra Bolagsstämman 2017-04-11.

Bifogat finns styrelsens förslag till beslut för punkten 7 Beslut om ändring av bolagsordning och dels punkten 8 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Dessa förslag till beslut kommer också att finnas tillgängliga på företagets hemsida där också finnes följande handlingar inför den Extra bolagsstämman. Styrelsens redogörelse för händelser av...

Läs mer

-Bokslutskommuniké 2016

Klicka på länken för att läsa. Bokslutskommuniké 2016

Läs mer

Metallvärdens rörelsedrivande enheter genererar positivt kassaflöde

De tre rörelsedrivande enheterna Sala Bly, Metallvärden i Lesjöfors och Svensk Kabel- och Metallgranulering (SKM) har under fjärde kvartalets två första månader genererat ett positivt kassaflöde. Den sammanlagda omsättningen för dessa tre bolag uppgick under oktober och november till i det närmaste 11,5 Mkr och bruttovinsten till 3,8 Mkr. Det sammanlagda EBITDA för dessa tre enheter...

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2016

Metallvärden har per den 30 september förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB. Aluminiumverket i Lesjöfors har under kvartalet driftsatts. Produktionen har pågått under sommarmånaderna med några uppehåll för smärre tekniska justeringar och kompletteringar. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet haft en fortsatt tillfredsställande orderingång och...

Läs mer

Halvårsrapport Q2 2016

VDs kommentar Vi har äntligen lyckats med att få igång verksamheten i Lesjöfors. Det är en långsam försiktig uppstart som i vissa avseenden har tagit tar lite längre tid än planerat men i stora drag följer vår planering. Det gläder oss att vi fått ett positivt mottagade för våra första leverandser till Tyskland dit vi har möjlighet att sälja hela vår produktion om vi så skulle...

Läs mer