-Bokslutskommuniké 2016

Klicka på länken för att läsa. Bokslutskommuniké 2016

Läs mer

Metallvärdens rörelsedrivande enheter genererar positivt kassaflöde

De tre rörelsedrivande enheterna Sala Bly, Metallvärden i Lesjöfors och Svensk Kabel- och Metallgranulering (SKM) har under fjärde kvartalets två första månader genererat ett positivt kassaflöde. Den sammanlagda omsättningen för dessa tre bolag uppgick under oktober och november till i det närmaste 11,5 Mkr och bruttovinsten till 3,8 Mkr. Det sammanlagda EBITDA för dessa tre enheter...

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2016

Metallvärden har per den 30 september förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB. Aluminiumverket i Lesjöfors har under kvartalet driftsatts. Produktionen har pågått under sommarmånaderna med några uppehåll för smärre tekniska justeringar och kompletteringar. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet haft en fortsatt tillfredsställande orderingång och...

Läs mer

Halvårsrapport Q2 2016

VDs kommentar Vi har äntligen lyckats med att få igång verksamheten i Lesjöfors. Det är en långsam försiktig uppstart som i vissa avseenden har tagit tar lite längre tid än planerat men i stora drag följer vår planering. Det gläder oss att vi fått ett positivt mottagade för våra första leverandser till Tyskland dit vi har möjlighet att sälja hela vår produktion om vi så skulle...

Läs mer

Omräkning av teckningskurs för teckningsoptioner

Metallvärden i Sverige AB (publ) har genomfört en omräkning avseende teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2015/2017 och serie II 2015/2018.   Omräkningen föranleds dels av den sammanläggning av aktier som bolagsstämman beslutade den 19 november 2015, dels den företrädesemission med efterföljande överteckningsemission som bolagsstämman beslutade, respektive bemyndigade...

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Klicka på nedanstående länk för att öppna pdf- filen Kvartalsrapport Q1 2016 Ny version

Läs mer