DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 37.022 Tkr med ett resultat på – 33.355 Tkr, varav rörelseresultatet utgör – 6.739 Tkr. Resultatet påverkas av engångsreservationer samt poster av engångskaraktär under första och andra kvartalet på sammanlagt 24.591 Tkr. Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan...

Läs mer

Metallvärden senarelägger kvartalsrapport ytterligare.

Metallvärden senarelägger kvartalsrapport ytterligare. Styrelsen i Metallvärden har den 6 november 2017 beslutat att ytterligare senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden juli – september.  Nytt datum för publicering har bestämts till tisdagen den 29 november 2017.  I tidigare pressmeddelande daterat den 25 oktober meddelades en senareläggning av rapporten...

Läs mer

Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag godkänd

Tingsrätten i Stockholm beslutade i samband med borgenärssammanträde den 30 oktober 2017 att den företagsrekonstruktion som inleddes den 10 oktober skall fortsätta dock längst till den 11 januari 2018, såvida inget annat beslutas av rätten dessförinnan.  Beslutat omfattar såväl moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande...

Läs mer

Metallvärden i Sverige samt dess dotterbolag begärs i företagsrekonstruktion

Styrelsen i Metallvärden har den 10 oktober 2017 hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om Metallvärden i Sverige AB (publ.) skall försättas i företagsrekonstruktion. Respektive styrelse i följande dotterbolag har också samma dag hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om att respektive dotterbolag också skall försättas i företagsrekonstruktion: • Sala Bly AB •...

Läs mer

Kompletterande information om kontrollbalansräkning.

Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning.  Justeringarna i kontrollbalansräkningen är baserade på externa värderingar av fastigheter och större maskininventarier. Dessa värderingar är utförda av väl etablerade...

Läs mer

Kontrollbalansräkning upprättad och godkänd.

Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning. Denna har nu godkänts av så väl styrelsen som revisorn och bilägges detta pressmeddelande.  Kontrollbalansräkningen visar att det finns stora övervärden i koncernen och...

Läs mer