Metallvärden i Sverige samt dess dotterbolag begärs i företagsrekonstruktion

Styrelsen i Metallvärden har den 10 oktober 2017 hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om Metallvärden i Sverige AB (publ.) skall försättas i företagsrekonstruktion. Respektive styrelse i följande dotterbolag har också samma dag hos tingsrätten i Stockholm inlämnat ansökan om att respektive dotterbolag också skall försättas i företagsrekonstruktion: • Sala Bly AB •...

Läs mer

Kompletterande information om kontrollbalansräkning.

Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning.  Justeringarna i kontrollbalansräkningen är baserade på externa värderingar av fastigheter och större maskininventarier. Dessa värderingar är utförda av väl etablerade...

Läs mer

Kontrollbalansräkning upprättad och godkänd.

Den 24 augusti publicerades ett halvårsresultat där en stor mängd nedskrivningar hade genomförts. Detta innebar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen beslutade att låta upprätta en kontrollbalansräkning. Denna har nu godkänts av så väl styrelsen som revisorn och bilägges detta pressmeddelande.  Kontrollbalansräkningen visar att det finns stora övervärden i koncernen och...

Läs mer

Delårsrapport Q2 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 22 687 Tkr med ett resultat på – 30 793 T kr, varav rörelseresultatet utgör -6 348 Tkr. Resultatet påverkas av reservationer samt poster av första kvartalets engångskaraktär på ca 1 300 Tkr. Styrelsen har vid en genomgång av bolagets räkenskaper funnit det nödvändigt att genomföra en engångsreservation för osäkra...

Läs mer

SKILJEDOM

SKILJEDOM I TVISTEN MELLAN METALLVÄRDEN OCH H. J. HANSEN AB Skiljedom i tvisten mellan Metallvärden och H.J. Hansen Ab har i dag meddelats. Vg se pdf nedan Skiljedom 20170817

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – MARS 2017

Första kvartalet 2017 Vår lilla koncern är väl uppbyggd för att bli framgångsrik och lönsam. Basmetallåtervinning av aluminium, koppar och bly som också innebär ett extra förädlingssteg gör att förädlingsvärdet i koncernens produktion är högt och kan generera väsentliga marginaler då produktionsvolymen ökas.   För att se hela kvartalsrapporten vg dubbelklicka på...

Läs mer