SKILJEDOM

SKILJEDOM I TVISTEN MELLAN METALLVÄRDEN OCH H. J. HANSEN AB Skiljedom i tvisten mellan Metallvärden och H.J. Hansen Ab har i dag meddelats. Vg se pdf nedan Skiljedom 20170817

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – MARS 2017

Första kvartalet 2017 Vår lilla koncern är väl uppbyggd för att bli framgångsrik och lönsam. Basmetallåtervinning av aluminium, koppar och bly som också innebär ett extra förädlingssteg gör att förädlingsvärdet i koncernens produktion är högt och kan generera väsentliga marginaler då produktionsvolymen ökas.   För att se hela kvartalsrapporten vg dubbelklicka på...

Läs mer

Resultat av genomförd företrädesemission

Genomförd nyemission   En extra bolagsstämma den 11 april 2017 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. Teckning genomfördes under tiden 20 april – 4 maj. I emissionen tecknades 75 000 000 av högst 78 024 276 erbjudna aktier, vilket motsvarar 96,12 procents teckningsresultat, varav 52,6 procent tecknades av befintliga och tillkommande aktieägare. Resterande belopp...

Läs mer

Årsredovisning 2016

Öppna bifogade pdf för att se Årsredovisningen MISAB 2016 Det noteras att revisionsberättelsen i denna version av årsredovisningen avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig.

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum inför pågående nyemission finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.metallvarden.se samt på www.eminova.se Dessutom finns där också tillgång till anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter.   Stockholm 2017-04-20 Styrelsen För ytterligare information kontakta Björn Grufman 08-440 84 60 Bjorn.grufman@metallvarden.se Vg...

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 i dagordningen för Extra Bolagsstämman 2017-04-11.

Bifogat finns styrelsens förslag till beslut för punkten 7 Beslut om ändring av bolagsordning och dels punkten 8 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Dessa förslag till beslut kommer också att finnas tillgängliga på företagets hemsida där också finnes följande handlingar inför den Extra bolagsstämman. Styrelsens redogörelse för händelser av...

Läs mer