Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)   (nedan ”Bolaget”) avhölls onsdagen den 5 december 2018. För att se hela kommunikén vg dubbelklicka på nedanstående länk. Kommuniké från extra bolagsstäm...

Läs mer

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 december 2018   Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna   Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt följande:   •      Bolagets aktiekapital ökas med högst 10.100.809 kr till högst 20.201.618,40 kr genom emission av högst...

Läs mer

Inför extra bolagsstämma 2018-12-05

Styrelsens redogörelse och Fullmaktsformulär Styrelsen och revisorns redogörelse Fullmaktsformulär

Läs mer

Kvartalsredogörelse Januari- September

Se bifogade fil Kvartalsredog. Q3 2018

Läs mer

Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag upphör

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har sedan oktober 2017 befunnit sig i rekonstruktion. Rekonstruktionen har omfattat såväl moderbolaget som följande dotterbolag: Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och Metallgranulering ABSyftet med rekonstruktionerna har varit att skapa tidsutrymme för samtliga bolag på ett tillfredsställande sätt kunna...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Omsättning för koncernen uppgick under första halvåret till 18 420 Tkr med ett resultat på – 5 573 Tkr. Halvåret har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 1 530 Tkr Andra kvartalet 2018 Omsättning för...

Läs mer