Genom beslut på extra bolagsstämma i augusti 2010 har tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvat M.V. Metallvärden AB, dess dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB samt Sala Bly AB. Moderbolagets namn har sedermera ändrats till  Metallvärden i Sverige AB (publ.). Den metallurgiska kompetens som nu finns i Metallvärdenkoncernen kommer att ligga till grund för en fortsatt expansion. Utöver en fortsatt utökning av befintlig produktion, kommer nya verksamheter baserade på smältåtervinning av återvunnen råvara att tillföras koncernen. Det finns ett stort behov av strukturförändring i metallåtervinningsbranschen. Metallvärden i Sverige  kommer att ha goda möjligheter att erbjuda mindre och medelstora metallåtervinningsföretag en plattform för fortsatt utveckling.