Vid årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) beslutades följande:

  • Att fastställa framlagd årsredovisning för verksamhetsåter 2018 samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att som styrelseledamöter utse, Lars Ransgart, Peter Zeidler och Björn Grufman och att som styrelsens ordförande utse Lars Ransgart.
  • Att fastställa ny bolagsordning i vilken följande ändringar införes:
  • § 4                           Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000 kronor, högst 60.000.000 kronor.
  • § 5                           Antal aktier skall vara lägst 150.000.000 st. och högst 600.000.000 st.

 

  • Att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet kunna attrahera potentiella investerare och samarbetspartners.

Bemyndigandet skall omfatta nyemissioner av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden till nästa årsstämma. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning av fordran eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande, tillsammans med konvertering av konvertibler och teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner utgivna med stöd av detta bemyndigande, högst uppgå till 40 000 000 kronor och antalet aktier till högst 400 000 000 stycken.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget skall kunna emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen skall vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde som möjligt, dock med marknads-mässig emissionsrabatt. Styrelsen, eller den som styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Dubbelklicka på nedanstående länk för att få texten i pdf.

 

Bolagsstämmokommuniké 2019

Kommenteringen är avslutad