Kommuniké från årsstämman 2016

Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls i dag, torsdagen den 26 maj.

Stämman beslutade:

  • Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet;
  • Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund och Lars Ransgart – samtliga omval.
  • Att till styrelsens ordförande utse Lars Ransgart.
  • Att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om kontant- eller kvittningsemission, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare, om maximalt 10  miljoner aktier.

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Vg klicka på nedanstående länk för pdf – fil.

Stämmokommuniké 2016

Röstlängd för stämman den 26 maj 2016

 

Kommenteringen är avslutad